Základní údaje o rigorózním řízení – PhDr.
Název oboru rigorózního řízení Andragogika a management vzdělávání
Překlad názvu oboru rigorózního řízení do AJ Adult Education and Educational Management
Konání státní rigorózní zkoušky se řídí Rigorózním řádem Univerzity Karlovy (platným od 1. 1. 2017) - https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-126.html
Pravidly pro organizaci státní rigorózní zkoušky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (platnými od 1. 10. 2017) - https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-126.html
Průběh rigorózního řízení https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-545.html
Součásti státní rigorózní zkouška a jejich obsah Dle Rigorózního řádu UK se státní rigorózní zkouška skládá ze dvou částí, a to ústní zkoušky a obhajoby závěrečné práce.
Okruhy rigorózní zkoušky Modul Andragogika
 • 1. Institucionální rámec formálního a neformálního vzdělávání a vývoj konceptu celoživotního učení
 • 2. Význam vzdělávání dospělých v postmoderní a neoliberální společnosti – možnosti rozvoje a perspektivy
 • 3. Edukace dospělých – vývojové trendy v mezinárodním prostředí; andragogická realita a andragogické edukační procesy

Modul Management vzdělávání
 • 1. Interdisciplinární a metodologická východiska managementu vzdělávání a jeho systemizace a konceptualizace
 • 2. Charakteristika a identifikace prostředí mobilizace lidských zdrojů, metody a formy vzdělávání a rozvoje pracovníků; učící se organizace
 • 3. Strategické řízení vzdělávacích organizací – strategická východiska a úloha managementu v řízení vzdělávacích organizací, specifický pohled na strategické řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích organizacích
Témata rigorózních prací Po konzultaci s garantem prof. PhDr. Jaroslavem Veteškou, Ph.D., MBA
Součásti státní rigorózní zkouška a jejich obsah Dle Rigorózního řádu UK se státní rigorózní zkouška skládá ze dvou částí, a to ústní zkoušky a obhajoby závěrečné práce.
Ústní část státní rigorózní zkouška I. Okruh: Andragogika
 • 1. Filozofie výchovy a vzdělávání dospělých v evropské tradici
 • 2. Vývoj a proměny andragogických teorií v kulturně-antropologickém kontextu
 • 3. Význam vzdělávání dospělých v postmoderní a neoliberální společnosti
 • 4. Vývoj konceptu celoživotního učení
 • 5. Metody a formy vzdělávání a učení se dospělých – současnost a perspektivy
 • 6. Taxonomie vzdělávacích potřeb a cílů
 • 7. Vědní ukotvení gerontagogiky, specifika edukace seniorů (formy a metody vzdělávání, motivace)
 • 8. Edukace dospělých – vývojové trendy v mezinárodním prostředí; andragogická realita a andragogické edukační procesy
 • 9. Mezigenerační učení – teoretická východiska, …
 • 10. Institucionální rámec formálního a neformálního vzdělávání
 • 11. Komparativní analýza vzdělávacích politik ve vybraných zemích EU (Velká Británie, Finsko, Švédsko, Rakousko, Dánsko, Polsko, Maďarsko, Chorvatsko, Slovensko)
 • 12. Andragogický výzkum a metodologie
 • 13. Sociálně poradenský rozměr andragogiky, edukace jako nástroj sociální integrace
 • 14. Sociální a kulturní andragogika v kontextu edukace dospělých
 • 15. Strategické dokumenty o vzdělávání dospělých a celoživotním učení; andragogická infrastruktura v ČR a ve světě
II. Okruh: Management vzdělávání
 • 1. Interdisciplinární a metodologická východiska managementu vzdělávání
 • 2. Význam prostředí mobilizace lidských zdrojů – andragogické aplikace sociologických výzkumů, identifikace vzdělávacích potřeb, analýza práce a trhu práce, sociodemografické analýzy
 • 3. Teoretické modely talent managementu a jejich uplatnění v praxi vzdělávacích organizací
 • 4. Řízení a vedení pracovníků vzdělávací organizace – strategické řízení lidských zdrojů a people management
 • 5. Systém řízení a typy kariéry pracovníků vzdělávacích organizací
 • 6. Systematický přístup k rozvoji pracovníků vzdělávacích organizací
 • 7. Metody vzdělávání a rozvoje pracovníků - druhy, efektivita a měření
 • 8. Determinanty rozvoje vzdělávacích organizací
 • 9. Řízení firemní kultury a PR vzdělávací organizace
 • 10. Manažer vzdělávací instituce, typologie, jeho osobnost a profesní kompetence
 • 11. Marketingové řízení vzdělávací organizace – přístupy, trendy a přínosy
 • 12. Strategický management – základní přístupy (školy) rozvoje strategického managementu, model strategického managementu a strategická východiska, problematické aspekty strategického řízení
 • 13. Vývoj přístupů managementu kvality, TQM – základní principy a vybrané modely úspěšnosti
 • 14. Management kvality v kontextu strategického řízení a úloha vrcholového vedení v něm
 • 15. Využití a význam informačních technologií v managementu vzdělávání (proces digitalizace, řízení projektů v oblasti IT ve vzdělávacích organizacích; zhodnocení využívání IT ve školství, důležitost kybernetické bezpečnosti)

 • Doporučená literatura
 • BUSH, T. Theories of Educational Leadership and Management. 4th ed. London: SAGE Publications, 2011. 220 p. ISBN 978-1-84860-190-1.
 • FOTR, J. a kol. Tvorba strategie a strategické plánování. Teorie a praxe. Praha: Grada, 2012. 381 s. ISBN 978-80-247-3985-4.
 • JANIŠOVÁ, D. a M. KŘIVÁNEK. Velká kniha o řízení firmy. Praktické postupy pro úspěšný rozvoj. Praha: Grada, 2013. 394 s. ISBN 978-80-247-4337-0.
 • KOTLER, P. a K. L. KELLER. Marketing management. 14. vyd. Praha: Grada, 2013. 814 s. ISBN 978-80-247-4150-5.
 • KURSCH, M. Tailor Made Talent Management – Talent management druhé generace. Praha: Česká andragogická společnost, 2016. 170 s. ISBN 978-80-905460-5-9.
 • NENADÁL, J. a kol. Moderní management jakosti: principy, postupy, metody. Praha: Management Press, 2008. 377 s. ISBN 978-80-7261-186-7.
 • NENADÁL, J. a kol. Benchmarking: mýty a skutečnost: model efektivního učení se a zlepšování. Praha: Management Press, 2011. 265 s. ISBN 978-80-7261-224-6.
 • NENADÁL, J. Systémy managementu kvality: co, proč a jak měřit? Praha: Management Press, 2016. 302 s. ISBN 978-80-7261-426-4.
 • PAULOVČÁKOVÁ, L. Marketing. Přístup k marketingovému řízení. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2015. 288 s. ISBN 978-80-7452-117-1.
 • PRŮCHA, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada, 2014. 152 s. ISBN 978-80-247-5232-7.
 • PRŮCHA, J. a VETEŠKA, J. Andragogický slovník. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 320 s. ISBN 978-80-247-4748-4.
 • ŘEZÁČ, J. Moderní management: manažer pro 21. století. Brno: Computer Press, 2009. 397 s. ISBN 978-80-251-1959-4.
 • TROJAN, V., TURECKIOVÁ, M., TRUNDA, J. a M. DVOŘÁKOVÁ. Přístupy k managementu vzdělávání v kontextu České republiky. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015. 84 s. ISBN 978-80-7290-867-7.
 • VEBER, J., M. HŮLOVÁ a A. PLÁŠKOVÁ. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce: legislativa, systémy, metody, praxe. 2. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2010. 359 s. ISBN 978-80-7261-210-9.
 • VETEŠKA, J. Přehled andragogiky: úvod do studia vzdělávání a učení se dospělých. Praha: Portál, 2016. 320 s. ISBN 978-80-262-1026-9.
 • VETEŠKA, J. (ed.) Vzdělávání dospělých 2017 – v době rezonujících společenských změn = Adult Education 2017 – in times of resonant social changes: proceedings of the 7th International Adult Education Conference, 11-12th December 2017 Prague. Praha: Česká andragogická společnost, 2018. 296 s. ISBN 978-80-906894-2-8.
 • VETEŠKA, J. a kol. Trendy a možnosti rozvoje dalšího profesního vzdělávání. Praha: Česká andragogická společnost, 2013. 168 s. ISBN 978-80-905460-0-4.