Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ a 2. stupně ZŠ


Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů – Studium v oblasti pedagogických věd
  • Studium je v rozsahu tří semestrů, probíhá v kombinované formě
  • Cena: 24 000 Kč / celé studium
  • V případě dotazů kontaktujte Bc. Davida Mücka: 221 900 511, david.muck@pedf.cuni.cz.

Podmínky tohoto vzdělávání jsou dány:

Vstupní požadavky pro toto studium jsou:

Ukončené vysokoškolské vzdělání magisterské úrovně ve studijním oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu.


Charakteristika studia:

Studium má kombinovanou formu, tedy část studia je prezenční a určitá hodinová dotace musí být splněna formou řízeného samostudia – studiem materiálů, zadané literatury a samostatnou prací. Studium je v rozsahu tří semestrů. Určený den prezenčního studia je uveden v rozvrhu (každé sudé nebo liché úterý dle ročníku).

Na konci každého semestru se konají dílčí zkoušky a udělují zápočty. Studium je ukončeno komisionelní závěrečnou zkouškou, která se skládá z pedagogiky, psychologie, oborové didaktiky (v rozsahu daném studijním programem) a obhajoby závěrečné práce. Po splnění dílčích zkoušek a zápočtů je podmínkou pro přihlášení se k závěrečným zkouškám v zadaném termínu uzavřít na studijním oddělení index. Pokud chcete současně se závěrečnými zkouškami konat i obhajobu závěrečné práce, je nutné tuto práci odevzdat se všemi náležitostmi ve stanoveném termínu před závěrečnými zkouškami. Obhajoba závěrečné práce je možná do dvou let po ukončení studia (což nedoporučujeme), opět zde platí termín odevzdání před datem konání obhajob (ty jsou maximálně 2x ročně).

Pokud nesplníte dílčí zkoušky a zápočty do konce třetího semestru, můžete ve studiu pokračovat. Ovšem je nutné žádat o prodloužení studia. Za toto prodloužené studium zaplatíte odpovídající poplatek za semestr nebo za celý studijní rok, částka je stejná jako za semestr v řádném termínu. Smlouva o prodloužení studia se uzavírá na studijním oddělení fakulty (pro CŽV – u paní Ivany Merellové).

Informaci o skladbě vzdělávacího programu, hodinové dotaci přednášek, příslušných zkouškách (ZK), zápočtech (Z) či klasifikovaných zápočtech (KZ) naleznete ve studijním programu.

Jako doklad o absolvování studia je vydáváno Osvědčení Univerzity Karlovy.

Studijní program má osvědčení o akreditaci pro další vzdělávání pedagogických pracovníků udělenou MŠMT ČR.

Náklady na toto vzdělávání mohou být hrazeny z prostředků školy. Poplatek za celé studium činí 24 000 Kč.

Garant programu: prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA