O katedře

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (KAMV) Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy se profiluje jako moderní akademické pracoviště zabývají se širším pojetím managementu vzdělávání (jehož součástí je i školský management) a vzděláváním dospělých (tj. andragogikou jako zastřešující vědní disciplínou). Svojí činností navázala na tradici Centra školského managementu.

Specializuje se na vzdělávání vedoucích pracovníků ve školství, propojení s nejnovějšími poznatky a výstupy obecné teorie organizace, managementu a leadershipu, andragogiky, pedagogiky, sociální psychologie a dalších souvisejících vědních disciplín.

Posláním katedry je vytvářet teoretický základ pro rozvoj dovedností a dalších kompetencí nezbytných pro výkon relevantních profesí. Vycházíme z aktuálního stavu andragogického vědeckého poznání, výzkumu a vývoje a uplatňujeme aplikace v různých sociálně-ekonomických kontextech.

Cílem katedry je nejen vzdělávat profesionální pracovníky ve vzdělávání, ale také reflektovat vývojové trendy řízení škol a celkové trendy českého vzdělávacího systému. Tímto spojením pracoviště spoluutváří a kultivuje obory Školský management a Management vzdělávání, resp. Andragogiku a management vzdělávání.

Od 1. září 2019 je na katedře zahájeno studium nově akreditovaného magisterského oboru Andragogika a management vzdělávání. Rigorózní řízení bylo již otevřeno. Nově tak dochází k rozšíření studijního programu o andragogickou dimenzi a možnost profesního rozvoje učitelů a dalších pracovníků působících v oblasti vzdělávání, vč. vzdělavatelů dospělých.
Mise KAMV:

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání PedF UK se profiluje jako moderní akademické pracoviště spojující vzdělávání vedoucích pracovníků ve školství a v oblasti dalšího vzdělávání s nejnovějšími poznatky a výzkumy z andragogiky, pedagogiky, obecné teorie managementu a leadershipu, a dalších souvisejících vědních disciplín (zejm. psychologie, sociologie, ekonomie). A tím se podílí na kultivaci edukačního prostředí a spoluvytváří prostor pro rozvoj oboru.

Vize KAMV:

Cílem je nejen vzdělávat a profesionalizovat vedoucí a další pracovníky působící v oblasti vzdělávání, ale také reflektovat vývojové trendy řízení škol, školských zařízení, institucí neformálního a dalšího vzdělávání a obecné trendy vývoje českého systému vzdělávání. Tímto spojením se katedra podílí zejména na spoluutváření a rozvoji oborů Andragogika a management vzdělávání a Školský management v České republice v kontextu mezinárodních trendů.


Pedagogická činnost

Pracoviště se specializuje na vzdělávání vedoucích pracovníků ve vzdělávacích organizacích, na propojení výuky s nejnovějšími poznatky a výstupy obecné teorie organizace, managementu a leadershipu, andragogiky, pedagogiky, sociální psychologie a dalších souvisejících vědních disciplín.

Cílem pedagogické činnosti katedry je nejen vzdělávat profesionální pracovníky ve vzdělávání, ale také reflektovat vývojové trendy řízení škol a celkové trendy českého vzdělávacího systému. Tímto spojením pracoviště spoluutváří a kultivuje studijní programy Školský management (Bc.) a Andragogika a management vzdělávání (NMgr.).

V oblasti celoživotního vzdělávání se katedra profiluje jako lídr v přípravě vedoucích školských pracovníků, kterým nabízí jednak ucelené studium (tzv. funkční), ale i řadu doplňujících pracovních setkání k aktuálním tématům ve školství.

Vědecká činnost

Pracovníci katedry se aktivně zapojují do vědecko-výzkumné a publikační činnosti. Akademičtí pracovníci participují na řadě mezinárodních aktivit, spolupracují s univerzitami ve světě, zapojují se do aktivit meziuniverzitní aliance 4EU+, aktivně vystupují na konferencích a jiných odborných akcích.

Dlouhodobé výzkumné aktivity se zaměřují na vzdělávání dospělých s důrazem na profesní rozvoj, aktivizaci a edukaci seniorů, celoživotní učení, dále na problematiku trhu práce, uplatnění absolventů škol na trhu práce, talent management, leadership, people management (tj. na strategický přístup k řízení a rozvoji pracovníků vzdělávacích organizací) apod.

KAMV mj. řeší projekt Nová metoda vzdělávání pro 21. století: Virtual-Co-Teaching. Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu ÉTA. Podrobnější informace o tomto a dalších řešených projektech naleznete v záložce Projekty.


Fakultní školy pro ak. rok 2023/2024:


Užitečné odkazy


Přehled kontaktů

Informační linka pro studenty: 221 900 523
pondělí a středa od 10:00 do 12:00 hod.

Úřední hodiny studijního oddělení a všechny důležité předpisy

Úřední hodiny Centra celoživotního vzdělávání

SIS

Helpdesk SIS

Moodle KAMV