Technologická agentura České republiky (TA ČR)

(programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA)Název projektu:
Nová metoda vzdělávání pro 21. století: Virtual-Co-Teaching

Název projektu - akronym:

VIR Co-Teaching

Kód projektu:

TL03000133

Hlavní řešitel:

prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA

Člen řešitelského týmu:

PhDr. et Mgr. Vlastimil Hubert, MBA
doc. PhDr. Martin Kursch, Ph.D.
PhDr. Mgr. Jaroslav Kříž, MBA
prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc., MBA
prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

Administrativně - organizační podpora

Mgr. Danuše Dvořáková
Bc. David Mück

Řešitelské pracoviště:

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Doba trvání projektu:

05/2020 – 09/2023

Cíl projektu:

Cílem projektu je vytvořit a aplikovat virtuální složku jako novou součást vzdělávací metody co-teachingu. Východiskem je výzkum metody, dále její experimentální ověření a následně optimalizace. Projekt navrhuje metodiku, která umožní inovativní využití v rámci školního vzdělávání (základního a středního). Metodu co-teachingu projekt rozšiřuje do virtuálního prostředí, čímž vzniká nový nástroj aplikovatelný pro řešení aktuálních problémů v kognitivní složce vyučování. Principem je spolupráce při výuce s cílem efektivnějšího vyučování, větší synergické provázanosti obsahu vzdělávání v teoretické i praktické složce, využití mezioborového přístupu ve vazbě na průřezová témata zakotvená v RVP a rozvoj transverzálních kompetencí reagujících na dynamické proměny společnosti.

Aplikační garanti:

Česká školní inspekce
Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie
Základní škola Louny
Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s.
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání PedF UK

Podcast:

Virtuální co-teaching pohledem ředitele školy

workshop

Publikační výstupy:
Publikační výstupy za rok 2020

Mezinárodní vědecká konference CELDA 2020

Mezinárodní vědecká konference SAL 2020

Publikační výstupy za rok 2021
KURSCH, Martin, 2021. Skrytý potenciál virtuálního co-teachingu. Prohuman [online]. [cit. 2021-10-6]. ISSN 1338-1415. Dostupné z: https://www.prohuman.sk/pedagogika/skryty-potencial-virtualniho-co-teachingu

SVOBODOVÁ, Zuzana, 2021. Využití metody co-teaching při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v německé spolkové zemi Baden-Württembeg. Prohuman [online]. Bratislava: Business Intelligence Club, o.z. [cit. 2021-10-13]. ISSN 1338-1415. Dostupné z: https://www.prohuman.sk/andragogika/vyuziti-metody-co-teaching-pri-vzdelavani-zaku-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami

Svobodová, Z., Kursch, M. and Veteška, J. (2021). Problems and obstacles of distance learning in the point of view of primary school teachers in the “Covid period”. In Proceedings of the International Conferences Mobile Learning 2021 (ML 2021) and Educational Technologies 2021 (ICEduTech 2021), virtual 3-5 March 2021. Lisboa: IADIS, s. 83-90. ISBN 978-989-8704-28-3.

https://www.researchgate.net/profile/Vladislava-Lendzhova-2/publication/350530489_MOBILE_LEARNING_AND_THE_CREATION_OF_DIGITAL_LITERACY_IN_A_REAL_PRACTICAL_ENVIRONMENT/links/6064e43392851c91b194561d/MOBILE-LEARNING-AND-THE-CREATION-OF-DIGITAL-LITERACY-IN-A-REAL-PRACTICAL-ENVIRONMENT.pdf#page=104


Pořádaná mezinárodní vědecká konference 2021

Inovace, spolupráce a digitalizace ve vzdělávacím procesu


Pořádaná mezinárodní vědecká konference 2022

Virtuální co-teaching v různých formách a fázích celoživotního učení


Závěrečné konference projektu TAČR

Nová metoda vzdělávání pro 21. století: Virtual-Co-Teachin

Souhrnná výzkumná zpráva v recenzním řízení


Metodika pro aplikaci metody virtuálního co-teachingu do škol - zdarma ke stažení zde:
https://cuni.futurebooks.cz/book/virtualni-co-teaching-aneb-tandemova-vyuka-jinym-zpusobem/