Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (KEGA SR) 2019


Název projektu:

Rozvoj poradenských kompetencií študentov v štúdijnom odbore andragogika

Kód projektu:

KEGA 015UMB-4/2019

Hlavní řešitel:

doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
Katedra andragogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Bánské Bystrici, Slovenská republika

Člen řešitelského týmu:

PhDr. Martin Kursch, Ph.D.
Ing. Lucie Paulovčáková, Ph.D., MBA
prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Doba trvání projektu:

01/2019 – 12/2021

Cíl projektu:

Andragogické poradenstvo je perspektívne sa rozvíjajúci smer andragogickej teorie i praxe orientovaný na zlepšovanie učebného potenciálu dospelých, ktorý im umožní zvládnuť rôznorodé životné problémy a výzvy (pracovného, občianskeho i súkromného života). Teoretické rozpracovanie konceptu andragogického poradenstva dospelým a jeho zaradenie do jadra výučby v magisterskom stupni vysokoškolského štúdia v odbore andragogika (vrátane moderných učebných zdrojov) reflektuje potreby spoločenskej, ekonomickej i andragogickej praxe. Absolventi odboru andragogika vyzbrojení potrebnými kompetenciami andragogického poradenstva môžu v krátkom čase naplniť potrebu zamestnávateľov a zamestnancov po poradenských službách v učení a kariére dospelého človeka.

Ciele projektu
  • Spracovať vybrané vedecko-teoretické východiská problematiky celoživotního andragogického poradenstva založené na interdisciplinárnom prístupe a medzinárodnom kontexte, pre účely zavedenia – aplikácie v novom učebnom predmete Andragogické poradenstvo na magisterskom stupni vysokoškolského štúdia v štúdijnom programe andragogika.
  • Spracovať výsledky vedecko-teoretického skúmania do moderného (elektronického) didakticky využiteľného učebného textu (učebnica a cvičebnica) pre potreby vysokoškolských študentov a študentiek odboru andragogika (magisterský stupeň štúdia) na vysokých školách v Slovenskej republike.
  • Riešením projektu prispieť k zlepšeniu kvality vysokoškolskej prípravy absolventov odboru andragogika a skvalitneniu praktickej činnosti – andragogického poradenstva v celoživotnom učení dospelých.