Úvod do první pomoci při šikaně a kyberšikaně

Zveřejněno: 2022-09-15 11:40:16

Úvod do první pomoci při šikaně a kyberšikaně

 

Anotace:

Výcvikový a prožitkový seminář je zredukován do minimálního metodického celku, který lze v praxi užitečně použít. První část je zaměřena na přípravu frekventantů ve speciální teorii, zejména praxi v poznávání jednotlivých stadií a rozpoznání forem šikanování. Zvláštní pozornost je věnována kyberšikaně a šikaně učitelů. V druhé části je probírána metodika první pomoci, osvětlena klasifikaci šesti scénářů a hlavní pozornost je věnována nácviku jedenácti kroků při řešení obyčejné počáteční šikany. Uvedená metoda patří do skupiny scénářů, které zvládne škola sama. Jde o základní přístup, jehož zvládnutí umožní pedagogům razantně a bezpečně zastavit většinu typů šikanování. Současně jeho zvládnutí napomůže porozumět dalším variantám první pomoci.

 

Tematické okruhy:

Vstupní informace o problematice šikanování (přednáška, diskuse):

  • Výskyt šikanování na českých školách.
  • Je možné epidemii šikanování zastavit? Školní intervence proti šikanování v ČR a ve světě. Český školní program proti šikaně patří mezi nejúspěšnější na světě.
  • Mnohostranné škody šikanování (kasuistiky)

 

PRVNÍ ČÁST: Speciální teorie, která se vztahuje přímo k diagnostice a nápravě šikanování

  1. blok (workshop): Jak rozpoznat šikanování od škádlení a příbuzných fenoménů (Deset kritérií pro posouzení…Tabulka, případy z praxe. Řešení konkrétních kasuistik.)

Časová dotace: 2 hod.

 

  1. blok (workshop): Tři praktické pohledy na šikanování, zakrývající a protiúzdravný systém.

První dílna: Tři praktické pohledy na šikanu

  1. Šikanování jako nemocné chování

Význam pro praxi

  1. Šikanování jako závislost

Význam pro praxi

  1. Šikanování jako těžká porucha vztahů

Význam pro praxi

Druhá dílna: Formy šikany. Zaměřeno na kyberšikanu.

Časová dotace: 2 hod.

 

DRUHÁ ČÁST – První pomoc pro počáteční stadia šikanování

III. blok (workshop, tréning) : Metodika první pomoci, 1. část nácviku základního scénáře pro počáteční šikanu s běžnou formou (případ školní šikany a kyberšikany)

Dílna

Diferenciální a vnitřní diagnostika a alternativní léčba šikany

Šest skupin scénářů

Pádné důvody vyšetřování, odhad závažnosti (stadium, forma)

Strategie a taktika vyšetřování šikanování

Dvě metody nápravy při první pomoci

Nácvik 11 kroků základního scénáře (1. část)

Časová dotace: 2 hod.

  1. blok (tréning): 2. část nácviku základního scénáře pro počáteční šikanu s běžnou formou (případ školní šikany a kyberšikany)

Nácvik 11. kroků základního scénáře (2.část)

Rozdíly mezi léčbou počáteční a pokročilé šikany

Časová dotace: 2 hod.

 

Vzdělávací cíl:

Cílem vzdělávací akce je napomoci účastníkům orientovat se ve správném postupu první pomoci při školní šikaně a kyberšikaně. Program je uspořádán do minimálního metodického celku, který budou moci frekventanti použít v praxi.

 

Cílová skupina:

Pedagogové, kteří nemají za sebou žádný specializovaný kurz na řešení školní šikany a kyberšikany. Vhodné pro začínající pedagogy. Nicméně jako „ochutnávka“ a orientace v problému a vyhnutí se největším chybám při účasti na řešení šikany je jednodenní kurz užitečný i pro pedagogy všech typů škol – školní metodici prevence, výchovní poradci, třídní učitelé, vedení školy, školní psychologové a školní speciální pedagogové. Dále to jsou speciální pedagogové a psychologové ze školských poradenských zařízení (PPP, SVP, SPC). Rovněž užitečné i pro vychovatelé v ústavní výchově (rezort MŠMT), pedagogové volného času, vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.

 

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Datum konání: 28. 6. 2023

Cena kurzu: 2 900 Kč

Místo konání: bude upřesněno

Lektor: PaedDr. Michal Kolář

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Kurz je akreditován MŠMT.

 

PŘIHLÁŠKA