Přijímací řízení do škol

Zveřejněno: 2020-11-16 16:25:01

Přijímací řízení do škol

 

Cílem kurzu

Seminář si klade za cíl pomoci účastníkům zorientovat se v základních právních předpisech při rozhodování ředitele školy ve správním řízením, obeznámit je se správným postupem a jednotlivými procesními kroky u přijímání uchazečů do škol, upozornit na vliv správního řízení na chod školy a také na aplikační nejasnosti i nejčastější pochybení, k nimž během správního řízení dochází. Zároveň krok za krokem a na konkrétních příkladech provede účastníky procesem založení a vedení spisu i tvorby související dokumentace.

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu budou účastníci schopni:

 • orientovat se v právních předpisech týkajících se přijímacího řízení,
 • stanovit zákonná kritéria přijetí,
 • zpracovat dokumenty týkající se přijímacího řízení (např. rozhodnutí, usnesení).

 

Obsah kurzu

K základním povinnostem ředitelů škol v regionálním školství patří orientace v problematice správního řízení, jelikož ředitelé škol neustále rozhodují o právech a povinnostech dětí, žáků a studentů. Díky častých legislativním změnám je třeba se v této oblasti neustále vzdělávat. Přijímací řízení je oblast správního řízení, která aktuálně prochází velkými legislativními změnami, takže je třeba jí věnovat zvláštní pozornost..

 

Tématické bloky:

1) Základní právní předpisy při rozhodování ředitele školy ve správním řízení (1 vyučovací hodina)

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Uplatnění principu subsidiarity správního řádu vůči školskému zákonu

 

2) Správní orgány ve škole (1 vyučovací hodina)

 • Kdo může ve škole rozhodovat podle správního řádu
 • Zastupování oprávněné osoby při rozhodování
 • Odvolací orgán pro školy
 • Věcná a místní příslušnost škol

 

3) Rozhodování o přijetí/nepřijetí dle školského zákona (2 vyučovací hodiny)

 • Přijímání k předškolnímu vzdělávání
 • Přijímání k základnímu vzdělávání
 • Přijímání ke střednímu vzdělávání
 • Přijímání k vyššímu odbornému vzdělávání
 • Stanovení kritérií přijetí

 

4) Přijímání do škol dle správního řádu (2 vyučovací hodiny)

 • Zahájení správního řízení na žádost
 • Založení a vedení správního spisu
 • Tvorba dokumentů do spisu
 • Podepisování dokumentů a užívání razítek
 • Vyřizování dokumentů a spisů
 • Nahlížení do spisu
 • Přerušení a zastavení správního řízení
 • Účastnící řízení a jejich zastoupení
 • Náležitosti rozhodnutí a jeho vlastnosti
 • Lhůty pro vydání rozhodnutí a počítání času
 • Doručování a jeho zásady
 • Oznamování rozhodnutí o přijetí
 • Odvolací řízení a jeho lhůty, autoremedura
 • Předání spisu odvolacímu orgánu
 • Postup odvolacího orgánu
 • Rozhodnutí odvolacího orgánu

 

Rozsah semináře: 6 hodin

Datum konání:  13. 3. 2024 od 9:00 do 14:30 

Cena kurzu: 1 980 Kč

Místo konání: Formou webináře

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Lektor: RNDr. Ing. Eva Urbanová

Kurz je akreditován MŠMT.

 

Přihláška

 

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat mailem či telefonicky. Ráda zodpovím Vaše případné dotazy.

Mail: danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz

Tel: +420 773 246 766