Prevence syndromu vyhoření pro pedagogické pracovníky

Zveřejněno: 2020-11-16 17:06:23

Prevence syndromu vyhoření pro pedagogické pracovníky

 

Anotace

Kurz má 2 základní cíle: v teoretické rovině ukázat na obvyklé znaky a příčiny vyhoření a pomocí různých metod sebepoznání a prevence navést účastníky k cestě zpět do stavu rovnováhy mezi výdejem a příjmem energie a odbourání stresorů vedoucích k vyhoření. V průběhu kurzu účastníci pochopí základní stresové reakce a jejich vzájemnou souvislost. Prostřednictvím imaginace a technik na odvádění pozornosti se naučí pracovat s vlastními negativními myšlenkami, pomocí technik všímavosti a relaxace si uvědomí vlastní pocity a tělesné příznaky stresu. Seznámí se se způsoby zvládání úzkosti prostřednictvím kontrolovaného dýchání a svalové relaxace a pochopí negativní vliv zabezpečovacího a vyhýbavého chování na naši psychiku. Prostřednictvím standardizovaného dotazníku zjistí vlastní míru ohrožení syndromem vyhoření. Seznámí se s návody, jak si odpočinout, zvládat zátěžové situace a úzkost. 

 

Tematické bloky:

 • Stres a stresory ve školství
 • Relaxační techniky (autogenní trénink, progresivní relaxace, kontrola dechu)
 • Úvod do všímavosti
 • Imaginativní techniky
 • Zvládání úzkosti a paniky
 • Syndrom vyhoření – příčiny, projevy, důsledky
 • Diskuze a závěrečné shrnutí

 

Vzdělávací cíl:

Účastníci:

 • Porozumí mechanismu vzniku syndromu vyhoření a mechanismu působení stresorů v pedagogické práci.
 • Prohloubí si dosavadní dovednosti při zachycení varovných signálů v oblasti syndromu vyhoření.
 • Osvojí si nové metody/prohloubí dosavadní dovednosti pro efektivní reflexi a prevenci.
 • Na základě analýzy vlastních výsledků a situací vhodně zvolí individuální cesty k redukci stresu a vyhoření.

 

Cílová skupina:

Pedagogičtí pracovníci – ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci, učitelé všech stupňů škol, vychovatelé

 

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Datum konání: 17. 4. 2024 od 9:00 do 15:30

Cena kurzu: 2 900 Kč

Místo konání: online

Lektor: PhDr. et Mgr. Roman Liška, Ph.D., MBA

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Kurz je akreditován MŠMT.

 

PŘIHLÁŠKA