Jak efektivně přejít na povinné vedení elektronické spisové služby ve školách od 1. ledna 2026 – webinář

Zveřejněno: 2023-01-09 12:31:44

Jak efektivně přejít na povinné vedení elektronické spisové služby ve školách od 1. ledna 2026 – webinář

 

Práce s dokumenty je nezbytnou součástí každodenního života jejich původce, škol nevyjímaje. Jak motivovat zaměstnance, aby s dokumenty správně zacházeli? Jak zkrátit čas, který musí být věnován péči o dokumenty? Nastavení procesu oběhu dokumentů je třeba v praxi přizpůsobit provozním podmínkám jednotlivých původců tak, aby byl efektivní, co nejméně zatěžoval a probíhal v souladu s platnou legislativou.

 

Seminář je zaměřený na praktickou aplikaci právních předpisů v oblasti archivnictví a spisové služby v prostředí škol a školských zařízení. Obsah semináře vychází z nové legislativní povinnosti škol přejít na výkon spisové služby v elektronické podobě od 1. ledna 2026, v souladu s tím řádně pečovat o dokumenty a umožnit výběr archiválií.

 

Tematické bloky:

2 hodiny (90 minut)
• platná legislativa v oblasti archivnictví a spisové služby;
• základní pojmy v archivnictví, spisové službě;
• povinnosti škol v oblasti péče o dokumenty a vedení spisové služby;

30 minut pauza

 

2 hodiny (90 minut)
• oběh dokumentů ve škole (doručování/vznik, evidence, vyřizování, podepisování, užívání razítek, odesílání, ukládání);
• podací deník vs. software elektronické spisové služby;
• tvorba spisu;
• skartační řízení, ukládání archiválií, kontrola, sankce;

30 minut pauza

 

2 hodiny (90 minut)
• spisová rozluka;
• vedení spisové služby v mimořádných situacích;
• tvorba spisového řádu, včetně spisového a skartačního plánu;
• aktuality k datu konání semináře.

 

Vzdělávací cíl:

Seznámení účastníků semináře s efektivním způsobem vedení spisové služby ve školách v souladu s novelou archivního zákona přinášející povinnost škol přejít na výkon spisové služby v elektronické podobě, s povinností pečovat o dokumenty a s jejich následnou archivací, příp. skartací.

 

Cílová skupina:

Pedagogičtí pracovníci – ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci.

 

Rozsah semináře: 6 hodin

Datum konání: 10. 4. 2024 od 9:00 do 14:30

Cena kurzu:  2 800 Kč

Lektor: RNDr. Ing. Eva Urbanová

Místo konání: On-line

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Přihláška