Odborné řešení školní šikany a kyberšikany I

Zveřejněno: 2020-11-16 15:54:19

Odborné řešení školní šikany a kyberšikany I.

 

Kurz reaguje na absenci trvale dostupného systematičtějšího vzdělání pro zájemce
o kvalifikaci odborníka na řešení školní šikany. (Pod pojem školní šikany zařazujeme šikanu mezi žáky, šikanu vůči učiteli.) V nabídce vzdělávání převažují jednodenní kurzy, které nemohou potřeby praxe – získat nosnou a ucelenou minimální kvalifikaci k řešení šikany – naplnit. Vizí je, aby na tuto přípravnou (první) úroveň vzdělání navazovaly další vyšší stupně vzdělání. Podmínkou je, aby uchazeč základního výcvikového kurzu měl již vlastní praxi s řešením šikany. V praxi lze pracovat s pětiúrovňovým modelem vzdělávání odborníků na řešení šikanování podle M. Koláře.

Kurz „Odborné řešení školní šikany a kyberšikany I“ využívá techniky výcvikové
a prožitkové, vytváří metodický celek, který lze v praxi užitečně použít. Kurz má čtyři návazné a vzájemně propojené moduly. Každý modul má stanovený cíl z hlediska obsahu, profesní připravenosti, dynamiky skupiny a formulovaný domácí úkol.

 

První modul – První pomoc při šikanování (16 hodin)

První část (8 hodin) je zaměřena na přípravu frekventantů ve speciální teorii a zejména praxi v poznávání jednotlivých stadií a rozpoznání forem šikanování. Zvláštní pozornost je věnována kyberšikaně a šikaně vůči učiteli. Prostřednictvím praktických dílen a diskusí jsou však probírána i jiná důležitá témata.

Ve druhé části (8 hodin) je probírána metodika první pomoci, osvětlena klasifikace šesti scénářů a hlavní pozornost je věnována nácvikům základních variant – schémat účinné a bezpečné první pomoci

 

Druhý modul – Metodická podpora (4 hodiny)

Tato část je věnována metodické podpoře, společnému hledání bezpečných a účinných řešení u konkrétních případů šikanování. Patří sem rovněž rozbory vlastních zkušeností účastníků z preventivní praxe šikanování. Zařazena je např. metodická podpora v podobě: 

  1. Posouzení účinnosti a bezpečnosti u konkrétního postupu řešení šikany.
  2. Případová skupina s Bálintovskou strukturou.
  3. Promítnutí estonského filmu Klas – Třída a odborné posouzení chyb pedagogů a rodičů včetně hledání správného postupu pomoci v různých etapách příběhu.
  4. Práce s filmem Netstory aneb příběhy z internetu s důrazem na téma kyberšikany.

 

Třetí modul – Školní program proti šikanování (4 hodiny)

Ústředním tématem modulu je celoškolní speciální program proti šikanování. Obnáší to seznámení se s teorií a metodikou Hradeckého programu, kterému se někdy taky říká Český školní program (budu dále používat oba názvy). Zejména pro metodiku budou použity tréninkové, modelové a zážitkové techniky. Hlavní nejúčinnější způsob je vytvoření vlastního programu podle rámcové struktury 13 klíčových komponent ve skupinách. Podpůrným a inspirativním materiálem bude metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování (z roku 2013) v němž je toto téma nyní posíleno a text školního programu proti šikanování vycházející z metodiky Hradeckého programu. Po skupinovém vytvoření programu následuje meziskupinová komunitní prezentace programů a vzájemná zpětná vazba.

 

Čtvrtý modul – Závěrečná důležitá speciální teorie, zpětná vazba lektora k závěrečným pracím frekventantů, prezentace některých prací ve skupině (8 hodin)

1. Zbývající důležitá speciální teorie, která se přímo vztahuje k řešení šikany (4 hod.) zahrnuje:

  • zakrývající a protiúzdravný systém (základní a rozšířená varianta),
  • kořeny a příčiny šikany

       (Tajemné síly proměňující hodného a slušného žáka v brutálního mučitele.).

2. Obhájení závěrečné práce (4 hod.)

Program se odehrává v rámci komunitního modelu práce (KMP). To je důležité. KMP vede nejenom k efektivní výuce, ale i k porozumění podstaty KMP – metody vyššího řádu, která umožňuje předcházet, mírnit či léčit školní šikanování. Komunitní model práce je demokratickou formou řízení meziosobních vztahů v určité jednotce, v tomto případě ve skupině frekventantů kurzu. V rámci programu budou využívány základní komunitní principy.

 

Vzdělávací cíl:

Celkovým cílem kurzu je poskytnout absolventům ucelené minimální vzdělání pro řešení školní šikany. Vzdělání, které umožní úspěšně plnit pověřeného školního odborníka.

Na konkrétní úrovni je cílem kurzu:

1. Naučit frekventanty poskytnout a ve výjimečně obtížných případech zajistit účinnou a bezpečnou první pomoc při školní šikaně, šikaně vůči učiteli a kyberšikaně. To zahrnuje:

  • Kompetenci (kvalifikovaně) posoudit indikaci šesti skupin scénářů pro řešení šikany, to znamená stanovit, co zvládne odborník prvního kontaktu (absolvent kurzu) a co již specialista, co zvládne škola sama a kdy je již nutná pomoc zvenku.
  • Praktické zvládnutí metod první pomoci pro počáteční obyčejnou šikanu a připravenost na zvládnutí krizového scénáře (poplachového plánu) pro výbuch skupinového násilí, tzv. školní lynč.

2. Připravit absolventy kurzu na účast při zavádění Hradeckého školního programu proti šikanování.

 

Rozsah semináře: 32 vyučovacích hodin

Datum konání: 5. a 6. 4. 2022; 14. 4. 2022; 28. 4. 2022.

Cena kurzu: 6 900 Kč

Lektor: PaedDr. Michal Kolář

Místo konání: PedF UK Spálená 79/10, Praha 1, učebna SP 106

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Kurz je akreditován MŠMT

 

Přihláška