Katedra andragogiky a managementu vzdělávání


Číst Více

Konference


transformace v éře digitalizace a umělé inteligence

Vzdělávání dospělých 2017 – v době rezonujících společenských změn


Bc.

· Školský managementMgr.

· Management vzdělávání

· Andragogika a management vzdělávání

PhDr.

· Andragogika a management vzděláváníZákladní kurz – řešení školní šikany a kyberšikany I

Základní kurz – řešení školní šikany a kyberšikany I

Cílem kurzu je poskytnout absolventům ucelené minimální vzdělání pro řešení školní šikany. Absolventi kurzu získají kompetence odborníků první úrovně pětiúrovňového koncepčního vzdělání.

Zvládání konfliktních situací

Zvládání konfliktních situací

Cílem vzdělávacího programu je osvojit si účinné strategie pro prevenci a zvládání typických konfliktních situací ve školním prostředí při komunikaci dospělými osobami v pedagogickém procesu, tj. převážně s rodiči, kolegy, nepedagogickými pracovníky a vedením školy.

Přijímací řízení do škol

Přijímací řízení do škol

Seminář si klade za cíl pomoci účastníkům zorientovat se v základních právních předpisech při rozhodování ředitele školy ve správním řízením, obeznámit je se správným postupem a jednotlivými procesními kroky u přijímání uchazečů do škol, upozornit na vliv správního řízení na chod školy a také na aplikační nejasnosti i nejčastější pochybení, k nimž během správního řízení dochází. Zároveň krok za krokem a na konkrétních příkladech provede účastníky procesem založení a vedení spisu i tvorby související dokumentace.

Management školy – motivace a rozvoj pracovníků ve školství

Management školy – motivace a rozvoj pracovníků ve školství

Vzdělávací program je zaměřený na aktuální teoretické a praktické otázky související s řízením škol a školských zařízení v oblasti motivace a rozvoje pracovníků školy a metodologie identifikace, rozvoje a udržování talentovaných zaměstnanců.

Management školy – informační technologie

Management školy – informační technologie

Vzdělávací program je zaměřený na projektové řízení zavádění informačních technologií do školských zařízení. Zabývá se přípravou, efektivním řízením a vyhodnocováním projektů v oblasti informačních technologií.

Management školy - Time management

Management školy - Time management

Vzdělávací program vás provede problematikou time managementu, analýzou a nastavením osobního časového managementu, procesem sebeřízení na základě jednotlivých kroků procesu změn s podporou praktických příkladů a ukázek k dosahování vašich cílů pracovních a osobních, abyste se cítili lépe, byli efektivnější a výkonnější.

Management školy - Marketingové řízení

Management školy - Marketingové řízení

Vzdělávací program vás provede aktuálními teoretickými a praktickými otázkami souvisejícími s marketingovým řízením školy jako nástroje podpory image a účinné komunikace školy s vnějším prostředím i uvnitř školy.

Sociálně právní aspekty pedagogické praxe

Sociálně právní aspekty pedagogické praxe

Předmět Sociálně právní aspekty pedagogické praxe se zaměřuje na aktuální oblasti práva pro pedagogickou praxi v kontextu sociálně právní problematiky ve vztahu k prevenci a ochraně dětí a mládeže.

Pedagogická diagnostika pro učitelePedagogická diagnostika pro učitele

Pedagogická diagnostika - základní terminologie, postavení pedagogické diagnostiky v systému péče o žáka/žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

Prevence syndromu vyhoření pro učitelePrevence syndromu vyhoření pro učitele

Syndrom vyhoření - definice, mechanismus vzniku, aktivace stresových os a jejich vliv na organismus a osobnost pedagoga.

Práce s datovou schránkouPráce s datovou schránkou

Seminář si klade za cíl pomoci účastníkům zorientovat se v práci s datovou schránkou z pohledu orgánu veřejné moci, obeznámit je se správným postupem při práci s datovými zprávami, upozornit na jiný okamžik doručení do datové schránky orgánu veřejné moci a fyzické nebo právnické osoby. Zároveň krok za krokem a na praktických příkladech v testovací datové schránce provede účastníky jednotlivými procesy práce s ní.

Kurz Artefiletika IIKurz Artefiletika II

Kurz Artefiletika II je určen absolventům kurzu Artefiletika I. Zúčastnit se mohou pochopitelně i ti zájemci, co neprošli prvním kurzem. Hlavním cílem je ROZŠÍŘENÍ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ZÍSKANÝCH V PRVNÍM KURZU ARTEFILETIKY.

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ a 2. stupně ZŠUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ a 2. stupně ZŠ

Studium má kombinovanou formu, tedy část studia je prezenční a určitá hodinová dotace musí být splněna formou řízeného samostudia – studiem materiálů, zadané literatury a samostatnou prací. Studium je v rozsahu tří semestrů. Určený den prezenčního studia je uveden v rozvrhu (každé sudé nebo liché úterý dle ročníku).

Univerzita třetího věkuUniverzita třetího věku

Vzdělávací program je koncipován tak, že na teoretický základ z oblasti psychologie osobnosti, vývojové psychologie a psychologie stárnutí jsou navázána praktická cvičení s aplikacemi nástrojů a technik podporujících zvládání projevů stáří a stárnutí za účelem harmonického a klidného prožívání plnohodnotného života.

Jak využít moderní nástroje efektivity rozvoje kompetencí učitelůJak využít moderní nástroje efektivity rozvoje kompetencí učitelů?

Kurz je zaměřen na využití a zvládnutí používání technik a nástrojů pro rozvoj kompetencí učitelů všech typů škol s důrazem na sdílení dobré praxe.


Naši partneřiČeská andragogická společnost